Prečo Bezpečnostný technik?

Bezpečnostný technik má v oblasti podnikania svoje opodstatnenie. A nie preto, že zákon (č.124/2006 Z.z.) o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci to zamestnávateľovi nariaďuje.

Dôvod je pragmatický.

  • Zamestnávateľ by mal dbať o zdravie a spokojnosť svojich zamestnancov.
  • Povinností má zamestnávateľ veľa - bezpečnostný technik má na ne riešenia

Ste malá firma?

Máme pre vás hotové – balíkové – riešenie

Aké má zamestnávateľ povinnosti?

A ako pomôže technik?

  • zistí s akými rizikami a nebezpečenstvami sa zamestnanci pri svojej práci stretnú a posúdi ich v písomnom dokumente (ten spraví BT)
  • zlepšuje pracovné podmienky, znižuje zistené riziká a nebezpečenstvá a jednoducho povedané dbá o to aby sa nikomu nič nestalo. spadá sem údržba komunikácií, čistota pracovísk, usporiadanie pracovných miest, poskytne pracovníkom osobné ochranné pracovné prostriedky, nezaťažuje svojich zamestnancov nad mieru ich bezpečnosti a zdravia, …
  • zabezpečí nebezpečné priestory, nebezpečné materiály či technológie rôznymi opatreniami na zabránenie vzniku ohrozenia života či zdravia zamestnancov
  • školí zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (pomocou BT) vypracuje vnútorné predpisy, pravidlá a pokyny na zaistenie bezpečnosti pri práci (pomocou BT), uchováva všetku dokumentáciu 5 rokov od posledného záznamu zaraďuje pracovníkov na prácu ktorú fyzicky a psychicky zvládnu
  • poskytuje pracovný odev a obuv tam kde je to treba, zabezpečuje pitný režim, poskytuje umývacie a čistiace prostriedky
  • spolupracuje zo zamestnancami zabezpečí bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov.
  • kontroluje či pravidelné kontroly, opravy a údržby vykonávajú ľudia s osobitným a platným oprávnením.
list-icon

V zozname vyššie sú spomenuté iba niektoré aspekty a povinnosti. Je toho oveľa viac…

Nebuďte na to sami…

Zamestnávatelia všetky súvislosti nemusia a asi ani nemôžu zvládať sami. Našou prácou v oblasti BOZP je pomáhať s plnením povinností a odbremeňovať zamestnávateľov od formálnych záležitostí týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vyhnite sa pokutám…

Aké sú pokuty sa dočítate na podstránke venovanej sankciám.