Sankcie a pokuty v oblasti BOZP

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci kontroluje inšpektorát práce. Aké sú aktuálne sankcie a pokuty v oblasti BOZP?

Pokutu zamestnávateľovi až do výšky 100.000 € môže uložiť za porušenie najmä týchto povinností:

  • pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie,
  • právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy,
  • právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia,
  • zamestnávateľom v rozsahu jeho povinností uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho práce zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie a za zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hudobného umelca, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj.

Pracovný úraz a sankcie

Ak pri pracovnom úraze pri porušení povinností zamestnávateľom vznikne ťažká ujma na zdraví alebo smrť zamestnanca, dostane zamestnávateľ pokutu minimálne 33.000,- eur

Pre podnikateľa ktorý nie je zamestnávateľom je pokuta do 100.000 € za porušenie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia.

Iné sankcie a pokuty

Zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe hrozí pokuta za

  • nelegálne zamestnávanie od 2.000,- do 200.000,-eur,
  • za vykonávanie činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia od 300 do 33.000 €
  • nesplnenie povinností nariadených inšpektorátom práce od 300 do 100.000 €

 A je toho oveľa viac.

Podrobnejšie informácie nájdete v Zákone NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako sa vyhnúť sankciám v oblasti BOZP?

Ak ste malá firma, máme pre vás balíkové riešenie. Viac zistíte kliknutím na tento link: Balíček pre malé firmy

V prípade nejasností nás kontaktujte mailom. Prípadne vyplňte formulár:

    Komentovanie je vypnuté