Sankcie a pokuty v oblasti požiarnej ochrany

Za požiarnu ochranu sú pomerne obsiahlo rozpísané sankcie a pokuty v Zákone č.314/2001 o ochrane pred požiarmi. Som rada, že keď som konzultovala túto oblasť, tak ma páni z krajského hasičského záchranného zboru informovali, že všetko závisí od situácie a ochoty ľudí spolupracovať. Pokuty majú mať výchovný a nie likvidačný charakter. V tomto článku si však dovolím urobiť súhrn, aké sú sankcie a pokuty v oblasti požiarnej ochrany. A ako postupovať, aby ste sa im vyhli…

Blokovú pokutu za menšie priestupky do 100,-eur , za priestupky rôzneho charakteru do výšky 331,-eur.

Za porušenie povinností môže krajské alebo okresné riaditeľstvo uložiť pokutu podnikateľom do výšky 8 298 €.

Čo patrí do rebríčka najčastejších sankcií a pokút do výšky 8 298 €?

Ak subjekt: 

 • nevykonáva pravidelnú preventívnu protipožiarnu prehliadku
 • nezabezpečí opatrenia na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • neobstará a nenainštaluje v objektoch, zariadeniach a v priestoroch hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarom, nezabezpečuje vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, neudržiava ich v akcieschopnom stave
 • nezabezpečuje školenie zamestnancov
 • neurčí miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo ich neoznačí príkazmi, zákazmi a pokynmi
 • nedodrží zásady inštalácie a prevádzkovania palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania
 • nevypracuje a nevedie ustanovenú dokumentáciu o ochrane pred požiarmi alebo ju neudržiava v súlade so skutočným stavom

a iné…

Za porušenie iných povinností môže však dostať podnikateľ pokutu až do výšky 16 596 €

Ak subjekt: 

 • nezabezpečí vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarnych zariadení, technických a technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
 • nezriadi a nezabezpečí pripravenosť hasičskej jednotky – ak tak rozhodlo krajské riaditeľstvo
 • neoznačí a neudržiava trvalo voľné únikové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu a vody a požiarnym zariadeniam,
 • nesplní rozhodnutie o vylúčení veci z používania alebo zastavení prevádzky
 • nedodrží zásady skladovania, ukladania a manipulácie s horľavými látkami
 • vykonáva činnosti na ktorých výkon nemá oprávnenie
 • vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k rozšíreniu ohňa

a iné…

Nahlasovanie subjektu a udeľovanie pokút

Pokuty môže udeľovať okresné alebo krajské riaditeľstvo na podnet obce alebo iného oznamovateľa, ktorý nahlási skutočnosť a zavolá kontrolu. Obec totiž má povinnosť robiť požiarne kontroly vo firmách (nachádzajúcich sa v obci) minimálne raz za 5 rokov. To však neznamená, že okresné alebo krajské riaditeľstvo nemôže prísť na kontrolu len tak, samé od seba. Kontrolóri sa však vždy vopred ohlásia.

Vyhnite sa sankciám…

Aby ste sa vyhli sankciám a pokutám v oblasti požiarnej ochrany, radi vám nastavíme všetky potrebné procesy a zariadenia. Na nastavenie týchto procesov je potrebné urobiť osobnú návštevu, pretože každý objekt, v ktorom firma fyzicky podniká a pôsobí, je jedinečný. Vypracovanie smerníc požiarnej ochrany nie je možné vyhotoviť ako balíkové riešenie ( pri BOZP to možné je ), pretože smernice a dokumentácia v oblasti požiarnej ochrany v sebe zahŕňa konkrétne podmienky, v ktorých organizácia pôsobí a podniká.

Pre viac informácií a pomoc v tejto oblasti vám radi pomôžeme.

Lucia Jarošová

Využite kontaktovanie prostredníctvom formuláru

  Komentovanie je vypnuté