Prečo Požiarna ochrana? 

Všetci ľudia a firmy, či už sú to právnické alebo fyzické osoby, majú predchádzať vzniku požiaru. No pre právnické a fyzické osoby podnikateľov to znamená mať zabepečené procesy a prevenciu. Ide o zákonom vymedzené povinnosti, s ktorými im technik požiarnej ochrany pomáha.

Vyhýbajte sa požiaru…

 • Nikto nechce kričať HORÍ a mať trápenie zo straty majetku. A už vôbec nie trápenie a výčitky z ublíženia na zdraví, či dokonca straty života.

Aké má zamestnávateľ povinnosti?

A ako pomôže technik?

 • zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky
 • zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach, pri činnostiach a v čase zvýšeného nebezpečenstva požiaru, aj pri podujatiach, kde sa vyskytuje väčší počet ľudí
 • určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch a priestoroch
 • vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov
 • umožniť orgánom vykonávajúcich štátny požiarny dozor vykonať kontrolu vo svojich objektoch a zistené nedostatky bezodkladne odstrániť
 • prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenia z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti podľa podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo a podľa pokynov výrobcu.
 • zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb
 • zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek
 • zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu, ale aj preskúšanie komínov pred pripojením palivového spotrebiča, výmenou za iný druh spotrebiča, či zmenou paliva...
 • dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov
 • manipulovať, ukladať a skladovať horľavé látky a horenie podporujúce látky v súlade s predpismi na protipožiarnu bezpečnosť
 • zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.
list-icon

V zozname vyššie nie je ani zďaleka uvedené všetko.  Je toho  viac…

Nemusíte byť na to sami…

Všetky súvislosti nemusia a asi ani nemôžu zvládať ani veľké firmy. A už tobôž nie tie menšie. Odbremeníme vás od formálnych záležitostí týkajúcich sa prevencie v oblasti dokumentácie, ale aj školení a prípravy.

Vyhnite sa pokutám…

Aké sú pokuty sa dočítate na podstránke venovanej sankciám v oblasti nedodržiavania prevencie a pripravenosti v oblasti požiarnej ochrany.

Vyriešte si aj BOZP. Ste malá firma?

Máme pre vás hotové – balíkové – riešenie v oblasti BOZP